Header Ads

A. Shpirt - Bilimsel Teknolojik Devrim ve Üçüncü Dünya

Bilim ve teknolojideki ilerlemeler, çağımızda, tüm toplumları derinden etkilemektedir. Bunu her alanda görmek olanaklı.
Dünya emperyalist-kapitaiist sistemi, bilimsel-teknolojik devrimin kazanımlarını çıkarları açısından değerlendir¬mek istemekte, bu yolda yoğun propaganda çabalarına girmektedir.
Ne var ki, dünya sosyalist sistemi, bilimsel ve tekno¬lojik devrimi ve onun kazanımlarını, halkların, tüm insanlı¬ğın ve sosyalizmin utkusu yolunda sorumluca kuşanmakta..
Çağımızdaki bu gelişmeler, «üçüncü dünya» ülkelerini hangi yol ve amaçlarla etkilemektedir? Emperyalist-kapitalist sistemin elindeki böylesine bir silah, geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelerin, kendi geriliklerini yenmede, ekonomik-toplumsal sorunlarını çözümlemede, yaşam koşulla-rını iyileştirmede, üretici güçlerini geliştirmede, kısası, halk¬lara mutluluk ve refah getirebilmekte midir? Bu gibi, daha onlarca sorunun olumsuz cevaplarına karşın, «gelişmiş ka¬pitalist ülkeler ve gelişmekte olan devletler arasında eko¬nomik ve teknik düzeyde varolan uçurum, büyümeye de¬vam ediyor. Yakın gelecekte, yabancı sermaye oligarşisi ve yerel burjuvazinin sömürüsüne karşı, üçüncü dünya halklarının sürdürdüğü mücadelenin şiddetleneceği ve dai¬ma daha çok sayıda ülkenin, kapitalizmin kanunlarının ar¬tık işlemediği, ilerici, toplumsal ve ekonomik gelişme yo¬luna gireceği beklenmektedir. Bu güç savaşımda Asya, Af¬rika ve Latin Amerika halklarının, sosyalist ülkelerin sü¬rekli ve kararlı desteğine emin olarak güvenebilecekleri» açıktır.


1 yorum: