Header Ads

İlhan Tekeli, Tarık Okyay - Dolmuşun Öyküsü

Bu kitabın öyküsü bir başka kitapla başladı. Yiğit Gülöksüz arkadaşımız ile birlikte "Gecekondulu, Dolmuşlu, İşportalı şehir" kitabını yazarken, kentlerimizin belirgin nitelikleri arasında saydığımız gecekondu üzerine pek çok araştırma yapılmış olmasına karşın, dolmuş olgusu üzerine hemen hemen hiçbir araştırma yapılmadığını gördük. Bu konu üstündeki ilgimiz yoğunluk kazandı. Dolmuşlar kentsel yaşantımız içinde önemli bir yer tutuyordu. Dolmuş toplumumuzda belli bir yaşantıyı ya da kültür biçimini simgeler olmuştu. Bu yaşantı biçimi, biraz "uyanık" olmayı, biraz toplumumuza özgülüğü, biraz da yozlaşmayı içeriyordu. İster karşı çıkalım, ister benimseyelim toplumumuzun simgesel bir öğesi haline gelen dolmuş üzerine bilgilerimizin çok az oluşu ilginçti. Dolmuş Kültürü'nün bile "dolmuşla" ne kadar ilişkili olduğu bilinmiyordu!. Bir toplumsal olgunun araştırılmamış olması, bu olgunun bir sorun niteliğinde görülmediğinin bir kanıtı olarak yorumlanabilir. Toplumsal araştırmaların gecekondu üstünde yoğunlaşması, bir rastlantı değildi. Doğuşundan beri bir orta sınıf üyesi olan plancılar, yöneticiler ve toplumbilimcilerce gecekonduya bir sorun olarak bakılmasındandı. Oysa dolmuş çıktığı günde, hemen orta sınıfların yaşantısına girmiş, üstelik o yaşantıyı toplumun öteki katmanlarından ayıran öğelerden biri olmuştu. Böylece, bir sorun niteliğinde görülmeyen, üstünde çıkar kavgaları verilmeyen dolmuş da bir araştırma konusu olmamıştı. Dolmuşun toplumdaki çatışmaların dışında kalması daha ne kadar sürecektir? Son yıllarda kentlerimiz hızla artan özel oto sahipliğinin getirdiği trafik ve kent içi ulaşım sorunlarını yaşamaya başladı. Kent içi ulaşımın çözümü için ayrılmış özel otobüs yollarında toplumun değişik kesimlerine hizmet sunan ulaşım türleri kendilerine yer açmak için yarışa girdiler. Bu yarışma ya da çatışmada dolmuşların da önemli rolleri olacağı bir gerçektir. Dolmuş üstüne kararlar verilecek, yargılar yürütülecektir. İster karar vermek için, ister dolmuşçuların davranışlarını önceden kestirmek için olsun, önce dolmuşu daha iyi tanımak gerekecektir...

1 yorum: