Header Ads

Meister Eckhart - Tanrı ve İnsan

Eckart'ın felsefesi, Eski Yunan, Yeni Platoncu, Arap ve skolastik öğelerin bir karışımı olduğu halde, gene de özgündür. Yer yer çapraşık olan bu öğreti, her zaman yalın ve kişisel bir mistik deneyimden kaynaklanır. Eckart, bu deneyimleri adlandırırken Alman diline pek çok soyut terim kazandırmıştır. Naziler 1930'larda Eckart'ın öğretilerini pervasızca tahrif ederek onu Nazizm'in düşünsel öncüleri arasında saymışlardır. Günümüzde bazı Marksist kuramcılar ve Zen Budacılar arasında Eckart'a büyük bir ilgi duyulmaktadır.

1 yorum: