Header Ads

Neşet Çağatay - Bir Türk Kurumu Olan Ahilik

Fütüvvet-Ahi İlişkileri
Ahilik
Kelimenin tamamlanması
Ahiliğin kökenleri
Konu ile uğraşanların fütüvvetciğili ve ahiliği tarifleri
Feta teriminin ilk kullanılmaya başlanışı.

BİRİNCİ BÖLÜM
Fütüvvetcllik
Sonradan fütüvvete dönüşen örgütler
Bu dağınık kuruluşların fütüvvetçilik prensiplerinde birleşmesi
Fütüvvet ve niteliklerinden ilk sözedenler
Fütüvvetin sûfilikle ilişkileri
Fütüvvet.batınîlik ilişkileri

İKİNCİ BÖLÜM
Fütüvvetcilikte Yeni Gelişim Halife Nasır'ın Fütüvvetciliğin Başına Geçmesi
Suhraverdi fütüvvetnamesinin eleştirilmesi
Anadolu Ahi fütüvvetnamelerindeki tasavvuf kuralları nereden geliyor
Fütüvvetciliği tekeline alan Nasır'm onu milis gücü haline getirme çabaları
Eldeki ilk Anadolu fütüvvetnamesine sonradan giren unsurların karşılaştırılması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Türke Özgü Bir Kurum Olan Anadolu Ahiliği
Ahi kelimesinin tamamlanması
Ahiliğin kuruluşu üzerinde bizim görüşümüz
Ahi Evran kimdir?
Ahiliğe benzetilen dernek ve kuruluşlar
İhvan üs-Safa
Batınilik
Karmatiler
Haşimiler
Melamilik
Masonluk
Ortaçağ Avrupasının esnaf ve sanatkarlar kurumları
Şehirlerde sanayiin guruplaşması
Şehirlerde tekelcilik ve himayecilik
Bu kuruluşların ahilikle karşılaştırılması
Batıni-Karmati-Haşişi örgütleri ile ahiliğin karşılaştırılması
Melamiliğin ahilikle karşılaştırılması
Masonlukla ahiliğin karşılaştırılması
Ortaçağ Avrupa esnaf ve sanatkar kurumlarıyla ahiliğin karşılaştırılması
Şövalye kuruluşları nedir?


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Anadolu'da Ahiliğin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Etkenler ve Ahiliğin Sosyal Yaşantıdaki Rolü
Anadolu'da ahiliğin ortaya çıkışım,hazırlayan etkenler
Anadolu'da ahi kuruluşunun öncüleri
Ahiliğin Osmanlı sosyal hayatını düzenleme de rolü
İbn-i Battuta'nın ahiler hakkında verdiği bilgiler

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ahiliğin Osmanlı Esnaf ve Sanatkârlar Faaliyetlerini Düzenlemesi
Esnaf ve sanatkarların işleri hakkında tüzük
1776 tarihli narh defterlerinden: (bazı eşya fiyatları
1831 tarihli bir narh defterinden: (bazı eşya fiyatları)
1856 tarihli bir narh defterinden: (okkası kuruş hesabı ile)
1811 tarihinde bazı işçi gündelikleri
Bu gündeliklerden bazılarının 1848 yılındaki durumu (gündelik kuruş olarak)

ALTINCI BÖLÜM

Osmanlı Esnaf ve Sanatkârlar Teşekküllerinin Gedikler
Haline Dönüşmesi
Gedik ne demektir?
Enfiyeci gediğine ait bir berat
Bürüncük dokuyucularına ait gedik beratı
Peştemalcı gediğine ait berat
Şekerlemeci gediği
Gedik türleri ve gedik nizarnı
Gediklerin ve sanat ve ticaret tekelciliğinin kaldırılması
Süreklilik (istikrar) kazanan gedikler
İtibarı muhafaza edilmiş düzenli gedikler
Gedik üstüne gedik konması

YEDİNCİ BÖLÜM
Esnafın Gelenek Töre ve Törenleri
Serezde esnaf kuruluşları ve yaşantıları
Yönetim
Esnaf kurulları ve toplantıları
Memleket toplantısı
Esnaf sandığı
Esnaf örgütü ve mesleki törenler

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Ahi Örgütünün İmece ve Yaran Kuruluşu Halinde
Köylere Yayılışı
Yaran odaları
Konunun Isparta ilinde izlenmesi
Yenice köyde yaran odaları kuruluşu
Bir yaran odasının kuruluşu
Odanın iç düzeni ve gelenekleri
Yaranların köyde sosyal yardım çalışmaları

DOKUZUNCU BÖLÜM
Ahi Tüzükleri Olan Fütüvvetnamelerin ortak İlkeleri
Fütüvvetnamelerin ortak ilkeleri
Ahi töre ve kuralları
Ahi1ikte önemli aşamalar ve rütbeler
Osmanlı İmparatorluğunda faizin devletçe düzenlenmesi ve kontrolü
Murabaha nizamnamesi
Esnaf, sanatkar ve meslek sahiplerinin bir piı"e bağlılıklan

1 yorum: