Header Ads

Augustinus - İtiraflar

İTiRAFLAR ya da Tanrı'ya Sessiz Bir Haykırış
Augustinus'un 13 kitaplık Confessiones (Itiraflar) adlı eseri yazarın
kendi dilinelen özyaşam hikayesielir, dolayısıyla bu eser baştan sona
ohınup anlaşılmadıkça Hıristiyanl ığın ve Batı felsefesinin en önemli
şahsiyetlerinden biri olan Augustinus üzerine her okuma ya da her çalışma
yarım kahr.1 Bu eser pagan b ir babanın , koyu Katolik bir ananın
ocağında yetişen ve kendisini bildiği yaştan itibaren Tanrı'yı arayan,
nihayet Milann'daki bahçesinde duyduğu bir sesle irkilip Onu gönlünde
keşl"eclen bir dü􀜍ünürün tövbesidir; Tanrı'yı bulmadan önceki yaşaııtısıncla
kendisini günahkar olarak n i telendiren, Tanrı'yı bulduktan
sonraki yaşamında hafızasıııa üşüşen bütün günahlarını itiraf ederek
arınan ölüme yazgılı bir insanın, ö lümsüzl ük karşısında bütün acizliğiyle
boyun eğişi ve ruhani kata yükselerek yenielen dirilmesidir. Bu
eser hakikati ararken düştüğü dünyanın kaynar kazanında debelenip
duran, kimi zaman Manicilerin, k imi zaman Cicero'nun, kimi zaman
Platon'un, kimi zaman Şüphecilerin öğretilerine dalan, ama hiçbirinde
kaygıianna şifa bulamayan kıpır kıpır bir ruhun sessiz çığlığıdır.

1 yorum: