Ara
Generic filters
Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Cilt 02

Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Cilt 02

Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Cilt 02

Bu çalışma İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-TV Bölümü ve British Council, lstanbul işbirliğiyle 1 8-1 9-20 Haziran tarihlerinde düzenlenen ‘Türk Sineması’nda Yeni Yönelimler: Türk Film Araştırmaları’ konferansının metinlerinden derlendi. Ağırlıkla genç akademisyen, araştırmacı ve yazarların ‘ orta’ nesille bir araya geldiği bu toplantı aynı anda birçoğumuzun el atmak istediği, bölük pörçük, farkl ı yerlerde ve zamanlarda tanıştığımız, üzerine düşündüğümüz ama çok ürün veremediğimiz ‘Türk Sineması’nı enine boyuna tartışma fırsatını verdi, hepimize. Fatih Özgüven’in Abdülhak Şinasi’den ödünç aldığı ‘Türk Sineması ve Biz: Çam/ıca’daki Eniştemiz başlığı (2000 konferansından) bizim hareket noktamızdı. Hep g izli g izli keyfini çıkardığımız, ya da aldığımız hazzı açıklamaktan çekindiğimiz ‘sinemamız’ belki bizi değil, ama çok geniş bir seyirci kitlesini yıllarca tutkunu etti. 90’1arda bu bağlılık başka bir yoldan tekrar canlandı. Bu kez geniş seyirci kitlesini sinemada toplayan filmler kadar; bağımsız, marjinal örnekler de eski seyirci profiline pek benzemeyen yeni bir ‘kitle’ yarattı. Konferans boyunca bu iki alem arasında gidip gel indi. Eski ler, yeni ler, hatırası olanlar, tırışkalar (trash), oryantalistler, Batıcı lar tüm bu filmlerle aramıza mesafe koymadan, nostaljiye de çok kapı lmadan, hazzederek haşır neşir olduk.
Murat Belge, Türk Sineması’nın ortaya çıkışını tarihsel karşılaştırmalarla ve ağırlıkla Türk Edebiyatı’nın geçmişi ile karşı laştırarak konferansa çıkış noktası verdi. İki yabancı bildiri de vardı, Nevena Dakovic’in Balkanlar üzerine ve John Hill’in Küreselleşme Döneminde Ulusal Sinemalar’ın Hollywood’la nasıl yaşayacaklannı önerdiği çalışması.

Diğer bildiri ler sinemada Türkiye imgesini, Türk Sineması’nda ‘kitsch’ ve ‘camp’ kavramlarını, Yeşilçam’da Hol lywood etkilerini, Türk Sineması’nda kadının temsilini, sinemasal imgelerin dönüşümünü, 60’1ar Türk Sineması’nı, Türk Sineması’nda kimlikleri tartıştı.
Deniz DERMAN
SİNEMANIN ALDIGI BİÇİMLER
Türk Sineması’nda Formel Öğelerin Gelişimi ve Bugünü
Sinemamıza 1 6. yy’dan, ‘Kırmızı ‘nın Gözünden Bakarsak/ Feride
Çiçekoğlu / 11
Halit Refiğ’in Sinemasında Matematik: Ya.sak Aşk Üçgenleri/ Deniz
Derman/ 21
il
SİNEMANIN ANLATTIGI HİKAYELER
Türk Sineması’nda Hikaye
Yeniden, Ama ‘Bize Göre’
Yeniden Yapımlar/Çevrimler
Yeşilçam’ın Şeytan’ı Hollywood’un The fxorci.st’ ini Döver: S inema,
Yeniden Çevrim, Din, Kültür vs. / Savaş Arslan/ 41
İntikam Meleği: Danimarka Prensi H amlet’ten Zengin Kızı
Hamlet’e / Melis Behlil / 57
‘Çevremizi Tanıyalım’ Ama Hangi Açıdan?
Anlatısal Araçlar
İ ki Farklı Dön�mde İ ki Farklı Anlatı: Üç Tekerlekli Bisiklet ve
Masumiyet / Ovgü Gökçe / 69
‘Genre’lar, Ama Hangileri?
Öyküsel ‘Genre’lar (Türkler)
Düşük Yapan Parodi: Kahpe Bizans/ Selim Eyüboğlu / 81
Türkiye’de Sinema ‘Film Noir’ ya da Dışavurumcu İ klimin İçinden
Geçerken / Z. Tül Akbal Süalp / 89
‘Burası’ Oradan, Orası ‘Buradan’
Dışarıda(n) Türkiye
Kadın, Ulusal Kimlik ve Öteki: Bir Türke Gönül Verdim / Ali Murat
Akser / 99
Cüneyt Arkın’ın Polis Cem�( Filmlerinde Milliyetçi lik ve Halkçılık
veya Milliyetçi Sol/ Kaya Ozkaracalar / 1 1 3
Türk Sineması ve Biz: Çamlıca’daki Eniştemiz/ Fatih Özgüven/ 1 2 1
‘Kadınlarımız’, Hangi Açıdan / ‘Erkeklerimiz’, Ne Bakımdan
(AKO)
Türkiye’ de Toplumsal Cinsiyet Kalıpları ve Popüler Bir Örnek Olarak
Duruşma Filmindeki İzdüşümleri / N. Aysun Yüksel/ 1 33
Cinsel liğin Farklı Yönlerinin 90’1ı Yılların Türk Sineması’ndaki
Yansımaları: Dönersen Is/ık Çal, Düş Gezginleri, Gemide / Fatma
Okumuş Ergül/ 1 47
Harem’deki Kad ınların Tarih Üzerindeki Egemenliği/ Bige
Akdeniz/ 1 57
Geçmiş, Ama ‘Şimdiden’
Tarih Anlayışları
Geçmiş Zamanın Peşinde: Üç Tarihsel Dönem, Üç Sinemasal Anlatı /
Tuna Erdem / 1 65
Yorgun Savaşçı Dosyası-Dava Kapandı mı? / Ayşegül Koç/ 1 81
111
SİNEMAYI YAZMAK
Türk Sineması’nda Sinema Yazıları
‘Üçüncü Sinema’, 60’1ı Yıllar ve Sinemamız/ A. Cem Güzel/ 1 93
Türk Sineması Ne? Türk Seyircisi Kim? / Dilek Kaya/ 201
Üç Seyirci: Popüler Eğlence Biçimlerinin Al ımlanması Üzerine
Notlar / Nezih Erdoğan/ 219

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

Share

Bir cevap yazın